IX sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu środa, 26 czerwca 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza...)

2.Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji R...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

4.Debata nad raportem o Stanie Gminy Gozdnica za rok 2018.

5.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gozdnica wotum zaufania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzow...)

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Gozdnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gozdnica za 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

7.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Gozdnica za 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmi...)

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038.

Głosowanie (Głosowanie łącznie autopoprawek wprowadz...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (autopoprawek wprowadzonych przez Burmist...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

10.Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty...)

11.Uchwała w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały zmienia...)

12.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

13.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla...)

14.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

15.Sprawy różne.