VII sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu środa, 24 kwietnia 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza...)

2.Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miasta.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozda...)

4.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy za 2018 rok.

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.

6.Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gozdnica za 2018r.

7.Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok.

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019 - 2038.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

11.Uchwała w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego o nazwie "Bory Dolnośląskie".

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

12.Sprawy różne.