VI sesja Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 26 marca 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza...)

2.Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozda...)

4.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Gozdnica.

5.Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gozdnica.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Gozdnica z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gozdnica za 2018 rok.

7.Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zm...)

9.Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

10.Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica na rok 2019.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

12.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta Gozdnica.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały z...)

13.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zm...)

14.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

15.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

16.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

17.Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

18.Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

19.Przyjęcie uchwały nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały n...)

20.Przyjęcie uchwały nr 2/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcie uchwały n...)

21.Sprawy różne.