Posiedzenie V sesji Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 29 stycznia 2019, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie...)

2.Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gozdnica w okresie między sesjami Rady Miasta.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozda...)

4.Uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica.

Głosowanie (Glosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

5.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica.

Głosowanie (głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza...)Głosowanie (glosowanie nad 2 wnioskiem burmistrza.)Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na 2019 - 2038.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w...)

8.Sprawy różne.