III posiedzenie Rady Miasta Gozdnica

w dniu wtorek, 11 grudnia 2018, godz. 17:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wycofania punktu 9...)

2.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miasta.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

3.sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozda...)

4.Uchwała w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie (glosowanie podjęcia uchwały w sprawie pr...)

5.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. (przerwa 17.27 - 10 minut przerwy).

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

7.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdnica.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

8.Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2018 rok.

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

10.Sprawy różne.